May 23, 2007

دی روز

امروز روزی بود که به این زودی ها تکرار نخواهد شد، امروز روزی بود که با امید آغاز شد و دو سال پیش به تباهی پیوست. امروز دوم خرداد بود.

2 comments:

آسمان كوچك said...

با اميد آغاز شد به تباهي پيوست ولي خاطراتش هميشه در ذهنها باقي ماند

آسمان كوچك said...

شايد بايد اينطوري مي شد كه خاطراتش جاوداني باقي مي ماند تا مردم قدر ايام رو بيشتر مي دونستن تا مردم پي به آرامششون مي بردن كه مي فهميدند در اوج ناسپاسيشان چه كارهاي باارزشي براشون انجام شد