May 23, 2007

دور دور ماست

همه بايد كتك بخورند به زندان بروند
همه مجرم اند مگر اين كه خلافش ثابت شود

No comments: