May 16, 2007

تا نمی دانم چه وقت

یکی می میرد و دیگری به دنیا می آید و این بازی همیشه تکرار می شود

1 comment:

میترا said...

درست نگفتی
گاهی جور دیگریست اگر نه پس چرا افزایش جمعیت داریم؟!!!
;)