May 20, 2007

گسترهء خشونت

تکه هایی از یک برنامه را دیده بودم و ذهنم مشغول بود. دلم می خواست چیزکی بنویسم اما نمی شد تا دیدم دوست مهربانم مطلبی نوشته. بخوانیدش

No comments: