May 4, 2007

همه چیز قدیمی شده حتی پلاک

چاره نیست بی چاره را
راه نیست بی راه را
خواب نیست بی خواب را


No comments: