November 10, 2006

قانون بقا

غول ها به دنیا نمی آیند
از دنیا نمی روند
فقط از غولی به غول دیگر تبدیل می شوند

2 comments:

پيام said...

در زمان ماضی بعید قانون بقای تز رو شنيده بودم

تز نه به وجود می آيد و نه از بين می رود بلکه از جلدی به جلد ديگر منتقل می شود! پ

Anonymous said...

قانون بقا براي غولهايي كه نيامده اند.دست و پا براي بقا از غولي به غول ديگر.واينچنين است قصه غولي ازبس كه غول است.
غولها جز در اين صفحه مجازي در چيزي جا مي شوند؟