November 4, 2006

بی رحم

دنیا می گریزد و زمان
هم چنان در پی اوست
گریزی نیست
صبری نیست
زمان بن بستی است بی هیچ راه فرار

2 comments:

ادمک said...

اری زمان میگذرد بی هیچ بازگشتی
اما
هیچ فکر کردی اگر زمان نمیگذشت چه اتفاقی می افتاد؟
ما میماندیم وروزهای کسالت بارمان
که هیچ تمامی نداشت

پيام said...

این قـافـله عـمر عجب می گذرد
دریاب دمی که با طرب می گذرد

ساقی غم فردای حریفان چه خوری
پیش آر پیاله را کـه شب می گذرد


خيام