November 30, 2006

ماهی

ترک می خورد حوض نقره
و ماهی
جان می دهد در تشنگی حوض

No comments: