June 27, 2002

هر وقت نمی خوام حرف بزنم، انقدر حرف می زنم و مسخره بازی در می يارم که...
فکر کنم امشب هم از همون هر وقت ها بود!

No comments: