July 7, 2002

حاشيه.
از روی علاقه؟ يا از بی هدفی صِرف.
شلوارهايم خط خطی.
حاشيهء کتانی هايم پر از نوشته.
آدم ها اين طرف وآن طرف روی شلوارهای جين راه می روند و حرف می زنند.
کسی نيست اما.
حاشيه.
غولی که در حاشيهء جهان منتظر است تا تمام غول های حاشيه نشين را در آغوش بگيرد. بی هيچ ترسی. بی هيچ اضطرابی.

No comments: