July 7, 2002

● امان از خويش را بيگانه ديدن.... خود اندر خانهء بيگانه ديدن
سـپس بيـگانهء بـي خـانمـان را...... بجاي خويش صاحبخانه ديدن!

براي مرد بی لب
که نمی دانم چه بايد برايش نوشت

No comments: