July 1, 2002

عينکت شيکسته؟
چشمات خيلی خسته بودن؟
ولی يه جور مهربونی بچه گونه شده بودن. حالا می شد صداقت خنده هات رو بدون اون شيشه ها ديد.
دلم می خواست نازشون می کردم و می بوسيدمشون.
می خوای بريم برات عينک بخريم؟

No comments: